طراحی سایت
اعضا هیئت مدیره
                      

محمدابراهیم تقوی

عضو موظف هیئت مدیره، مدیرعامل

و نایب رییس هیئت مدیره

بهرام سبزواری

عضو غیرموظف هیئت مدیره 

محمدجواد     مقدم فر

عضو موظف هیئت مدیره

       

داریوش گل محمدی

عضو غیر موظف و رییس هیئت مدیره

علی حاجی کاظم

عضو غیرموظف هیئت مدیره

 

اطلاعات تکمیلی اعضای هیئت مدیره

نام و نامخانوادگی

(نماینده شخصیت حقوقی)

سمت

تحصیلات / مدارک حرفهای

تاریخ عضویت در هیئت مدیره

میزان مالکیت در سهام شرکت

عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها

سوابق شغلی

علی حاجی کاظم

عضو هيئت مديره (غیرموظف)

کارشناسی علوم سیاسی

97/12/18

1000سهم

---

عضو سابق شورای شهر کرج

محمد جواد مقدم فر

عضو موظف هيئت مديره (قائم مقام مدیر عامل درحوزه تولید)

کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرین

97/07/04

1000سهم

---

عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه (پیشگامان پویا ) و

هیئت مدیره ایندامین

محمد ابراهیم تقوی

عضو موظف هيئت مديره

مدیرعامل

نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد اجرائی

97/12/12

1000 سهم

---

عضو هیئت مدیره شرکت ایساکو کیش و

هیئت مدیره ایندامین

داريوش گل محمدي

رئیس هيئت مديره

(عضو غير موظف)

كارشناسي ارشد مدیریت

90/11/20

1000سهم

عضو هیئت مدیره شرکت مشاور خودرو

عضو هیئت مدیره شرکت مشاور خودرو و

هیئت مدیره ایندامین

بهرام سبزواری

عضوهیئت مدیره

(غير موظف)

دکتریMBA

97/09/07

1000سهم

---

مدیر مالی شرکت سایپا