طراحی سایت
اعضا هیئت مدیره
                      

بابک بیرانوند

عضو موظف هیئت مدیره، مدیرعامل

بهرام سبزواری

عضو غیرموظف هیئت مدیره 

 

محمود بشکوفه

عضو غیرموظف هیئت مدیره

       

داریوش گل محمدی

عضو غیر موظف و رییس هیئت مدیره

سیامک معارفی

عضو موظف هیئت مدیره

 

اطلاعات تکمیلی اعضای هیئت مدیره

نام و نامخانوادگی

(نماینده شخصیت حقوقی)

سمت

تحصیلات / مدارک حرفهای

تاریخ عضویت در هیئت مدیره

میزان مالکیت در سهام شرکت

عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها

سوابق شغلی

سیامک معارفی

عضو هيئت مديره

کارشناسی حسابداری

98/05/06

1000سهم

---

عضو سابق هیئت مدیره سایپاپرس

محمود بشکوفه

عضو غیرموظف هيئت مديره 

-

98/08/08

1000سهم

---

 

بابک بیرانوند

عضو موظف هيئت مديره

مدیرعامل

نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناس مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

98/05/16

1000 سهم

---

معاون بازرگانی سایپایدک

داريوش گل محمدي

رئیس هيئت مديره

(عضو غير موظف)

كارشناسي ارشد مدیریت

90/11/20

1000سهم

عضو هیئت مدیره شرکت مشاور خودرو

عضو هیئت مدیره شرکت مشاور خودرو و

هیئت مدیره ایندامین

بهرام سبزواری

عضوهیئت مدیره

(غير موظف)

دکتریMBA

97/09/07

1000سهم

---

مدیر مالی شرکت سایپا