طراحی سایت
لیست خدمات آزمایشگاهی

رديف

شرح خدمت

1 گراف کامپيوتری قبل از تست عمر
2 گراف کامپيوتری بعد از تست عمر
3 آزمون عمر کمک فنر براساس استاندارد 3006 و12743
4 آزمون سالت اسپری (هر ساعت)
5 اندازه گيری ابعادی با دستگاه CMM و ويدئو پروژکتور (هرساعت)
6 اندازه گيری ضخامت (رنگ و آبکروم)
7 اندازه گيری رافنس (صافی سطح)
8 اندازه گيری سختی (راکول-برنيل-ويکرز)
9 آزمون اصطحکاک کمک فنر (گراف)
10 آزمون مقاومت جوش و لود دفلکشن
11 آزمون صدای کمک فنر
12 آزمون کامل کمک فنر طبق استاندارد ملی 2006 و 12743
13 آزمون کامل کمک فنر طبق استاندارد MES و KES
14 آزمون شکل منحنی کمک فنر
15 آزمون دوام اصطحکاک کمک فنر براساس استاندارد MES و KES
16 آزمون دوام عملکرد براساس استاندارد MES و KES
17 آزمون دوام استپر براساس استاندارد MES و KES
18 آزمون هوادهی کمک فنر
19 آزمون مشخصه دما پايين و دما بالای کمک فنر
20 آزمون استحکام خمشی و شتاب ميله پيستون